Betongindustri går över helt till Anläggningscement FA

Genom övergången minskar vi koldioxidutsläppet med 20 000 ton årligen 

Bygg- och anläggningssektorns krav på minskad klimatpåverkan har idag en tydlig påverkan hos branschens större beställare. För att möta våra kunders efterfrågan på mer klimatanpassade byggmaterial och samtidigt stärka betongsektorns konkurrenskraft gör Betongindustri successivt en anpassning av sortimentet där vi fasar ut cementsorterna med högst klimatbelastning till förmån för nya, mer klimatoptimerade produkter.

Val av cement får stor effekt

Klimatfrågan har mycket hög prioritet hos oss, och som en av de större aktörerna har vi slutit upp  kring branschens gemensamma målsättning om att kunna leverera klimatneutral betong år 2045.

Vid en fullständig omläggning, beräknad på 2020 års anläggningsvolym, handlar det om mer än 125  000 ton Anläggningscement med en reduktion om cirka 20 % vilket innebär 20 000 ton mindre koldioxid.

Den största delen av betongens klimatbelastning uppstår vid tillverkningen av cement då stora volymer koldioxid genereras i själva processen. De cementsorter som säljs på den svenska marknaden skiljer sig mycket åt när det gäller klimatpåverkan (data från EPD). Genom att välja ett cement med låg klimatbelastning så får vi en förändring över hela vår producerade betongvolym, vilket resulterar i en betydande koldioxidreducering totalt sett. 

Exempel på förändringar:

Beprövad lösning, god prestanda och 20% lägre klimatpåverkan

Det nya cementet för anläggningsbetong, Anläggningscement FA, är ett så kallat portlandflygaskecement med beteckningen CEM II/A-V 42,5 N - MH/LA/NSR. Detta betyder att  cementet förutom Portlandklinker även innehåller en del flygaska. Genom att klinkerinnehållet på detta sätt har reducerats får det nya cementet en kraftigt förbättrad klimatprofil.

I övrigt har Anläggningscement FA liknande egenskaper som föregångaren Anläggningscement, dvs det är anpassat för användning i alla typer av anläggningskonstruktioner. Temperatur- och sprickparametrar finns framtagna för betong med Anläggningscement FA vilket betyder att det är möjligt att ta fram åtgärdsförslag för att uppfylla eventuella spricksäkerhetskrav på samma sätt som för betong med Anläggningscement.

Anläggningscement FA är godkänt att användas enligt betongstandarden SS-EN 206 och SS 137003 i samma utsträckning som Anläggningscement, dvs det nya cementet kan tillämpas i normalt förekommande exponeringsklasser för anläggningskonstruktioner.Anläggningscement FA uppfyller även de krav som ställs i AMA Anläggning 13 samt i senare utgåvor.

Uppfyller Trafikverkets nya klimatkrav

Anläggningscement FA uppfyller de krav som Trafikverket ställer i TDOK 2015:0480 Klimatkrav i  planläggning byggskede underhåll och på teknisk godkänt järnvägsmateriel. Betong tillverkad med cementet har drygt 20 % lägre klimatpåverkan. Betongindustri har sedan 2015 använt cementet och har goda erfarenheter kring dess prestanda.

I takt med att Anläggningcement FA blir tillgängligt i respektive cementdepå skiftar Betongindustri successivt cementsort på dessa platser.

Status - Stockholm
Fabrik
Anläggningscement classic
Anläggningscement FA
Tumba Nej Ja
Hammarby Nej Ja
Ulvsunda Nej Ja
Värtan Nej Ja
Täby Nej Ja
Sollentuna Nej Ja
Uppsala Nej Ja

Övriga landet - preliminär tidplan för övergång till Anläggningscement FA vid Betongindustris fabriker:
Fabrik
Preliminär tidsplan
Karlskrona Q1 2022
Malmö Klart
Staffanstorp Klart
Billeberga Klart
Helsingborg Klart
Kristianstad Klart
Halmstad Klart
Sölvesborg klart
Gislaved Klart
Jönköping Klart
Värnamo Klart
Borlänge Q1 2022
Malung Q1 2022
Norrköping Klart
Linköping Klart
Motala Klart
Tranås Klart
Undersåker Klart
Östersund Klart
Gävle Q1 2022
Visby Q1 2022
Falkenberg Klart
Varberg Klart

Frågor och kontakt

Vill du ha mer information är du varmt välkommen att höra av dig till din lokala kontaktperson hos Betongindustri.