Platsgjutet byggande

Fabriksbetong ger förutsättningar för ett effektivt, arbetsmiljövänligt och industrialiserat byggande. De arkitektoniska, tekniska och ekonomiska möjligheterna gör platsgjutet byggande oftast både bäst och mest kostnadseffektivt.Ett platsgjutet byggande ger möjlighet till helgjutna konstruktioner. Dessa har en inbyggd stabilitet och möjliggör uttrycksfulla byggnadsverk. Till exempel kan fria hörn utan bärande pelare, krökta väggar, sneda pelare eller godtyckliga håltagningar lätt åstadkommas med ett platsgjutet byggande.

Tekniskt ger det platsgjutna byggandet täta konstruktioner med ett bra materialutnyttjande. Tvärsnitt, nedböjningar, armeringsmängder och betongkvaliteter kan optimeras.

När du räknar med tid för form, armering, gjutning, arbetsplatsomkostnader och transporter ger platsgjutet byggande ofta bästa totalekonomi. Platsgjutet byggande är exempel på Lean Construction. Allt i byggprocessen är värdeskapande.

Bra ljudegenskaper
Ljudmiljön i hus är en av de viktigaste faktorerna vid val av stomme. Då betongen i en platsgjuten stomme är tyngre, styvare och av tätt material ger det goda ljudegenskaper. Detta medför att det är ett tryggt och robust val vid byggandet av så väl bostäder och andra byggnader.

Energieffektiva byggnader
Platsgjutna stommar är av så kallad monolitisk karaktär. Stommen är gjuten i ett stycke utan öppna fogar. Den fogfria platsgjutna ytterväggen gör att okontrollerat luftläckage minimeras, vilket sänker energiförbrukningen.