Lokal miljöpåverkan

Fabrikstillverkad betong tillverkas året runt. Produktionsutrustningen är inbyggd för att minska buller och utsläpp av damm från produktionen. De främsta källorna till buller och damm är transport och lossning av råmaterial och transport av betong.

Damning kan uppkomma från planer och upplag och vid behov dammbekämpar vi med hjälp av vatten.

Transporter

För att vara nära kunderna har vi ett väl utbyggt nät av betongstationer i de regioner där vi verkar. Vi förnyar löpande vår fordonsflotta för att kunna ha lastbilar med en god miljöprestanda. Vi strävar också efter att använda fordon med så stor lastkapacitet som möjligt. Då begränsar vi antalet tunga fordon på vägarna vilket hjälper oss att hålla nere trafikolyckor, buller och utsläpp.

Vissa av våra fordon är utrustade med eldrivna betongpumpar vilket ger ett betydligt tystare pumpningsförlopp och dessutom inga avgasutsläpp. Läs mer om detta i en artikel publicerad i magasinet Scania Mil 2016

Hantering av vatten vid våra anläggningar

Utöver det vatten som går åt till själva betongen används vatten för att rengöra blandningsutrustning på fabriker samt lastbilarna. På senare år har produktionsanläggningarna moderniserats för att minska förbrukningen av vatten främst genom att återvinna spillvatten i produktionen. Den här moderniseringen pågår fortlöpande. Spillvattnet renas i sedimenteringsbassänger. Efter sedimenteringen pumpas vattnet tillbaka in i produktionen, medan sedimentet om möjligt återvinns.