Hållbart byggande med betong

Vårt mål är att kunna erbjuda betong för ett klimatneutralt byggande.

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från bostäder och infrastruktur till säker vattenhantering och elförsörjning. Betongen är en grundpelare för den välfärd som efterfrågas i dagens moderna samhälle.

Betong används mer än alla andra byggmaterial tillsammans. Och i takt med att världens befolkning ökar, och städerna växer, kommer det fortsätta finnas ett stort behov av betong.

Vad är betong?

Betong består till största delen av berg och grus som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel, för att få de önskade egenskaperna. Nyckelkomponenten i betong är cement som har en sammanbindande funktion.

Värdefulla egenskaper

Betongen har flera egenskaper som gör den till ett hållbart byggmaterial. Betongkonstruktioner håller i minst 100 år, och de kan designas för ett långt liv med flera olika funktioner.

Betongen står emot slitage, brand, och fukt.  Den är också bullerdämpande och ger en god inomhusmiljö.

Betongen har en värmetröghet som är nyckeln till minskad energiförbrukning i exempelvis bostäder.

Betongen ger hållbarhetsnyttor

Betongens egenskaper är nödvändiga för att uppnå samhällsbehov som rent vatten, trygg elförsörjning och byggandet av såväl bostäder som sjukhus och laboratorier.

Bedömning av miljöpåverkan

När man jämför olika byggmaterial är det viktigt att se till byggnadens hela livscykel.  Cementproduktion är energiintensivt och släpper ut koldioxid, men detta är bara en del av en byggnads totala miljöpåverkan. Själva driftsfasen med uppvärmning, kylning och belysning står ofta för en större andel av byggnadens sammanlagda energiförbrukning över livscykeln. Genom att använda byggmaterial på ett klokt sätt man kan optimera både funktion, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan.

Cirkeln är sluten

Betong är ett material som håller länge, och det är också möjligt att återvinna och återanvända när det tjänat sitt primära syfte. Men sin inneboende styrka och bindningsförmåga kan betongen återanvändas i olika sammanhang, till exempel för vägkonstruktioner. Vi söker hela tiden efter nya möjligheter att återvinna materialet.

 

<< Hållbarhet