Minska klimatpåverkan

Vårt mål är betong för ett klimatneutralt betongbyggande.

Klimatoptimerad betong

Betong framställs av ballast, cement och vatten. Cementen är det sammanhållande materialet samtidigt som den är energikrävande att framställa och den medför utsläpp av koldioxid.

Betongblandningar med lägre koldioxidavtryck utvecklas dels genom att vi använder nya och mindre energikrävande cementsorter och genom att på olika sätt optimera betongblandningen. I vissa produkter ersätts en del av cementen med flygaska och samtidigt fås en betong med god kvalitet och bearbetningsbarhet.

För att nå målet om klimatneutralitet arbetar vi på många områden. Det krävs också att flera olika aktörer samsarbetar. Detta beskrivs närmare i följande dokument:  (länkar)

Transportplanering och större lastvolymer

Planeringen av transporterna har en stor påverkan på den slutliga miljöpåverkan från våra produkter. Vi investerar alltid i nya fordon med den senaste tekniken och motorerna, och vi använder så mycket miljöklassat bränsle som möjligt.

Genom att använda trailerbilar vid leveranserna kan vi transportera dubbelt så mycket betong varje gång. Det innebär dels möjligheten att göra större och mer tidskritiska gjutningar, men också att antalet fordon på vägen minskar vilket reducerar både trängsel och utsläpp.

Läs även: "Med de nya trailerbilar halverar vi transporterna".

Producera mindre material genom smart resursutnyttjande

Att producera mindre .nytt byggmaterial är ett annat sätt att minska på utsläppen. En styrka hos betongen är att den håller länge. Samtidigt kräver marknaden mer byggmaterial. Vi arbetar därför för att minska användandet av naturresurser. Dels strävar vi efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som avfall från andra industrier. Vi använder också överbliven betong för att gjuta färdiga betongblock som har flera användningsområden. Restbetong som inte blir nya produkter kan även krossas och använda som utfyllnad vid exempelvis vägbyggen.  Läs mer under Cirkulär ekonomi

Liten energiåtgång vid produktion av betong

En anläggning för fabrikstillverkad betong använder relativt små mängder direkt energi. Den största andelen energi används under vintermånaderna till att värma upp ballast och vatten för att förhindra isbildning innan betongen härdat. Vi strävar efter att hitta energisnåla lösningar, och vi använder fjärrvärme på allt fler av våra fabriker.

 

<< Hållbarhet