Hållbart byggande

Konstruktioner som är hållfasta och beständiga. Hus som står emot extrema väder. Vägar och järnvägar som håller ihop och länkar samman människor i städerna. Sjukhus, skolor och infrastruktur som är grundfunktioner i vårt samhälle. Betong behövs överallt.

Betongen har många egenskaper som gör den till ett hållbart byggmaterial; den har en värmetröghet som är nyckeln till minskad energiförbrukning. Den absorberar värme under dagen som sedan avges långsamt under natten. På så vis regleras inomhustemperaturen på ett effektivt sätt.

Betongkonstruktionen kan designas för ett långt liv med flera olika funktioner. Den kan stå emot slitage, brand, fukt och andra faktorer som förstör byggnader.
 

Vad är betong?

Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det består till största delen av berg och grus som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel, för att få de önskade egenskaperna.
Nyckelkomponenten i betong är cement som har en sammanbindande funktion. Cementens huvudråvara är kalksten som krossas och mals till ett fint pulver. Pulvret bränns sedan i mycket höga temperaturer så att mellanprodukten klinker bildas. Klinkern mals och blandas med gips och varierande mängder kalk, slagg och flygaska för att framställa olika cementprodukter.


Bedömning av miljöpåverkan

När man jämför olika byggmaterial är det viktigt att se till byggnadens hela livscykel.  Cementproduktion är energiintensivt och släpper ut koldioxid, men detta är bara en del av en byggnads totala miljöpåverkan. Själva driftsfasen med uppvärmning, kylning och belysning står ofta för en större andel av byggnadens sammanlagda energiförbrukning över livscykeln.

Genom att använda byggmaterial på ett klokt sätt man kan optimera både funktion, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan.

Livscykelanalyser (LCA) är en metod för att beräkna enskilda produkters miljöpåverkan under deras livslängd – från utvinning, bearbetning och tillverkning av material till distribution, användning, underhåll återanvändning, återvinning eller deponering.

Miljöklassningssystem som BREEAM gör det möjligt att ta fram detaljerad dokumentation kring en konstruktions miljöpåverkan.


Cirkeln är sluten

Betong är ett material som håller länge, och det är också möjligt att återvinna och återanvända när det tjänat sitt primära syfte. Men sin inneboende styrka och bindningsförmåga kan betongen återanvändas i olika sammanhang, till exempel för vägkonstruktioner. Vi söker hela tiden efter nya möjligheter att återvinna materialet.