Råmaterial och avfall

I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser. Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som avfall från andra industrier. 

Betong tillverkas genom att ballast (sand och grus eller krossat berg) blandas med cement, vatten och tillsatser. Ballast utgör runt 75 viktprocent. Ballast kommer från grus och bergtäkter och transporteras normalt med lastbil. Till några av våra fabriker transporteras ballasten med båt större delen av året.

På fabriken lagras ballasten i silor eller utomhusupplag. Cement, bindemedlet i betong, transporteras med lastbil och pumpas in i silor via slutna system.

 För att minska vårt miljöavtryck använder vi flygaskacement i den fabriksblandade betongen, vilket bidrar till mindre koldioxidutsläpp.

Beroende på hur den fabrikstillverkade betongen ska användas kan vi utnyttja tillsatser för att uppnå vissa egenskaper i den färska betongen. Till exempel kan tillsatser påskynda eller fördröja härdningen, förbättra formbarheten med mjukningsmedel och minska vattenåtgången. Tillsatser är en mindre komponent i betongen.


Avfallshantering vid våra anläggningar

 

Överskottsbetong returneras till fabriken med lastbil. Vi hanterar överskottsbetong på följande sätt: 

  • Separation av komponenter. Betongen tvättas och separeras för att en del ballastfraktioner ska kunna användas i betong eller som fyllnadsmaterial för vägar.
  • Krossning. Betongen lämnas att härda och fraktas därefter till en anläggning för krossning till olika fraktioner och återanvändning.
  • Betongprodukter. Betongen formas till block för återförsäljning.
  • Deponering. När ingen annan användning är möjlig skickas överskottsbetongen till deponi.

​Systemet för vattenåtervinning kräver stora investeringar och målsättningen är att vi ska ha det på alla våra fabriker 2020. Vi bygger om ett antal anläggningar varje år för att klara det.